29 Eylül 2015 Salı

Türk Dil Bilgisinin Kaynakları


Türk Dil Bilgisinin Kaynakları

1)Aksan Doğan, Anlambilimi ve Türk Anlambilimi (Ana Çizgileriyle), Ankara
Üniversitesi DTCF Yayınları, 1971

2)Aksan Doğan, “Yazım Önemi ve Yazım Sorunları”, Türk Dili, sayı307,Nisan
1977, s. 311-4.

3)Aksan Doğan, “Köktürkçeden Bugüne, Türkçede ödünçlemeler Üzerine Bir
Sözcük İstatisliği Araştırması”, Türk Dili, Sayı 313 , EKİM 1977, S. 344-7.

4)Aksan Doğan, Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim 1. TDK Yayınları.
1977

5)Aksoy Ömer A.., Atasözleri ve Deyimler, TDK Yayınları, Ankara,1968

6)Aksoy Ömer A.., Gelişen ve Özleşen Dilimiz, TDK Yayınları, Ankara, 1968

7)Aksoy Ömer A.., Özleştirme Durdulamaz, TDK Yayınları, Ankara, 1969

8)Aksoy Ömer Asım, “Arapça Sözcüklerde Anlam Kaymaları”, Türk Dili, ayı
308, Mayıs 1977, s- 464-6.

9)Atalay Besim, Divan ü Lügat-it-Türk Tercümesi, TDK Yayınları,
Ankara,1939.

10)Başkan Özcan, Lengüistik Metodu, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 1967

11)Hacıeminoğlu, M.N.., Dil devriminde aşırı davranışlar, Türk dili için ı,
Ankara,1966,s. 109-111

12)Korkmaz, Zeynep, Dilde doğal gelişme ve devrim açısından Türk Dil
Devrimi, Türkoloji dergisi,c. V/1,1973, s. 97-114

13)Levend, Agah Sırrı, Tarih Boyunca Türk Dili, Ankara,1961

14)Levend, Agah Sırrı, Türk Dilinde Gelişme Ve Sadeleşme Evreleri,
Ankara,1972

15)Özdem, Ragıp, Dil mükemmelliği ve dili mükemmeleştirme görünceleri II,
Türkiyat Mecmuası, c. V, İstanbul ,1936,s. 49- 78

16)Temir, Ahmet, Dil devriminde ilericilik gericilik, Türk Dili için I,
Ankara ,1966, s.159-160

17)Üçok, Necip, Genel Dilbilim (Lengüistik), Ankara, 1947

18)Vardar, Berke,Dilbilim Sorunları, İstanbul, 1968

19)Yücel, Tahsin,, Dil Devrimi, İstanbul,1968

20)Ağakay, M.A. Kelimi Yapı Yolları, T.D.K yayını B. II.7, 1943.

21)Arat, R.R  Türkçede kelime eklerin yapısı, Türk Dili, sayı:43, 1955

22)Atabay, N. Sözcük Türleri I (D. Aksan, İ. Kutluk, S. Özel ile), 1976 b.

23)Atalay, B. Türkçemizde –men –man, TDK yayını, 1940

24)Başgöz, İ. İnsan adları ve toplum, Türk Dili, sayı:294,1976

25)Caferoğlu, A. Azeri Türkçesinde –uban/üben eki, Jean Deny Armanığı, TDK
yayını 173, 1958, s. 61-66

26)Göknel, Y.., Modern Türkçe Dilbilgisi, İzmir. 1974

27)Göksu, S.., Türkçenin Üreme Yolları ve Dil Devrimciliğimiz, İstanbul, 1966

28)İmer, K.,  Türk yazı dilinde dil devriminin başlangıcından 1965 yılı sonuna
kadar özleşme üzerine sayıma dayanan bir araştırma, Türkoloji Dergisi, sayı:1,
cilt V, 1973, 175-190

29)Demiray, K., Batı Dilleri Sözcüklerine Karşılık kılavuzu, TDK yayını 355,
1972

30)Demircan, Ö., Türk dilinde vurgu, Sözcük Vurgusu”, Türk Dili , sayı: 284
1975, s. 333-339

31)Dizdaroğlu, H., Türkçede Sözcük Yapma Yolları, TDK yayını, 1962

32)Eren, İ., Güney Islav Dillerinde kullanılan Türkçe Ekler, Bilimsel Bildiriler,
1966 s. 239-246

33)Elöve, A.U., Türk Dili Grameri (Jean Deny’den, çeviri, not katmalarıyla.)

34)Erarslan, K., Doğu Türkçesinde ek uyumsuzluğuna dair, TDED, cilt, XVIII,
1970, S., 113-124
35)Aksoy, Ömer Asım, Gelişen Ve Özdeşleşen Dilimiz, Ankara, 1975

36)Arsal, Sadri Maksudi, Türk Dili İçin, 1930

37)Dilçin, Cem, Cumhuriyet döneminde yeniden canlandırılan Türkçe
sözcükler, Cumhuriyetin 50. Dönümü Anma Kitabı, Ankara, 1974, s. 99-103

38)Dilemre, Saim Ali, Genel Dil Bilgisi, ikinci kitap: Dil Evolüsyonları,
Ankara, 1941

39)Divan ü Lügat – it Türk Tercümesi, c I, Çeviren: Besim Atalay, Ankara,
1939

40)Levend, A. S., Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, Ankara, 1972.

41)Lewis, G.L., Turkish Grammar, Oxford, 1967

42)Özel, S., Sözcük Türleri I. (D. Aksan, N. Atabay, İ. Kutkuk ile) TDK. 1976
a.

43)Püsküllüoğlu, Öz Türkçe Sözlük, Bilgi, 1971.

44)Tansu, M., Durgun Genel Ses Bilgisi ve Türkçe, Ankara, 1963

45)Tuna, O.N.. Köktürk yazılı belgelerinde ve Uygucuda uzun vokeller TDAY-
Belleten 1960, s. 213-282

46)Üçok, N., Genel Dilbilim. Ankara,1942

47)Vardar, B., Dilbilim Sorunları, İstanbul, 1968, Yeni İnsan yayını.

48)Ediskun, Haydar, Yeni Türk Bilgisi, İstanbul, 1963

49)Emre, A.Cevat, Türk Lehçelerinin Mukayeseli Grameri, Fonetik,İstanbul,
1949

50)Eren, Hasan, Türk dilinde métathése:. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-
Belleten 1953, 161-180.

51)Korkmaz, Zeynep, Güney-Batı Anadolu Ağızları, Sesbilgisi (Fonetik),
Ankara, 1956.

52)Mansuroğlu, M., Türkiye Türkçesinde ses uyumu: Türk Dili Araştırmaları
Yıllığı-Belleten 1959, 88-93

53)Üçok, Necip, Genel Fonetik (Ana Çizgileri), Ankara, 1951.

54)Üçok, Necip; Genel Dilbilim, Ankara, 1947

55)Zeynolov, F. R.; Türk Dillerinin Mugayeseli Grammatikası, I. Hisse, adlar.
Bakı, 1974

56)Türk Dili Dergisi, Türk Dili Yazımı Özel Sayısı, Ankara 1973.

57)Türk Dünyası El Kitabı, Türk kültürü Araş. Ens. Ankara 1976

58)Vardar Berke::: Dilbilim Temel Kvram ve İlkeleri, Ankara 1982

59)Zülfikar Hamza: Yüksek Öğretimde Yazım ve Anlatım, Ank, 1977

60)Demircan, Ömer, Türkiye Türkçesinde Kök-Ek Bileşmeleri, Ankara, 1977

61)Ağakay, M. Ali;; Kelime Yapı Yolları, İstanbul 1943

62)Akgül, Baki; Edat tümleçleri: Türk Dili, XVI, Nr,190 (1967), 800 – 803

63)Aksan, Doğan; Uluslararası adbilimleri kurultayı;:: Türk Dili, Nr. 219 (1969)

64)Aksan, Doğan; Anlambilimi ve Türk Anabilimi, Ankara 1971

65)Aksan, Doğan; Anadolu yeradları üzerine en yeni araştırmalar:Türk Dili
Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1973-74, 185-193

66)Atalay, Besim; Türkçede Kelime Yapma Yolları, 1946

67)Banguoğlu, Tahsin; Ana hatları ile Türk Grameri, İstanbul, 1940


68)Bayrav, Süheyla; Yapısal Dilbilimi, İstanbul, 1969

69)Burdurlu, İ. Zeki; Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirlerinde sıfatlar ve sıfat
takımları: Türk Dili, XVIII, Nr. –200 (1968), 137-147

70)SAUSSURE Ferdinand de, Genel Dilbilim Dersleri 1, çeviren: Berke Vardar,
TDK Yayınları, 1976

71)TEKİN M. Talat, “ Pantürkizm Ülküsü ve Dilde Birlik İddiası”, Türk Dili,
sayı 310, Temmuz 1977, s. 15-8

72)YÜCEL Tahsin, Dil Devrimi, Varlık Yayınları, İstanbul, 1968

73)ÖZDEMİR Emin, Öz Türkçe Üzerine, TDK yayınları, Ankara, 1969

74)PÜSKÜLLÜOĞLU Ali, Öz Dilimiz, TDK Yayınları, Ankara, 1966

75)İMER Kamile, Dilde Değişme ve Gelişme Açısından Türk Dil Devrimi,
TDK Yayınları, 1976.

76)BERKES Niyazi, “Üç Dil İdeolojisi”, Cumhuriyet, 22 Ekim 1975

77)CÜCELOĞLU Doğan, Tüerkçe Türetme Sistemi Üzerinde Psikolinguistik
Bir Çalışma, Hacettepe Üniversitesi, 1973 (teksir)

78)DİLAÇAR A., Türk Diline Genel Bir Bakış, TDK Yayınları, Ankara, 1964

79)DİLAÇAR A., Anadili İlkeleri ve Türkiye Dışındaki Başlıca Uygulamalar,
TDK Yayınları, 1978.

80)DİZDAROĞLU Hikmet, Dilcilere Saygı, TDK Yayınları, Ankara, 1966

81)ERAŞ Ekrem, Türkçenin Gelişme Sorunları ve Parlak Geleceği, Kutulmuş
Matbaası, İstanbul, 1972.

82)ERHAT Azra, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, 1972.

83)Redhouse, J. W., A Turkish and English Lexicon, Constantinoble 1890.

84)Süleyman, Şeyh: Lugati Çağatay vw Türki- i Osmani, İstanbul 1890

85)Thomsen, V., İnscriptions de I’Orkhon déchiffrées, Helsingfors 1896.

86)Türk Dil Kurumu. Tanıklariyle Trama Sözlüğü, C. 1-4, İstanbul 1943-1957

87)Türk Dil Kurumu, Söz Derleme Dergisi, C. 1-5, İstanbul 1939 –1957

88)Arat, R. R., Türk Şivelerinin Tasnifi, Türkiyat Mecmuası C. X, İstanbul
1953.

89)Gabain, A. Von, Hunnisch-Türkische Beziehungen, Z. V. Togan Armağanı,
İstanbul 1950-1955

90)Burdurlu, İ. Zeki; Orhan Veli Kanık’ın şiirlerinde sıfat takımları: Türk Dili,
XIX, Nr.210 (1969), 772-777

91)Burdurlu, İ. Zeki; Dilbilgisi açısından yapıtlarımız, İzmir, 1974

92)Cüceloğlu, Doğan; Türkçe sıfatlar üzerine bir deneme: Hacettepe Sosyal ve
Beşeri Bilimler Dergisi, III, Nr. 2, 1971, 79-87.

93)Demiray, Kemal; Edat tümleçleri konusunda doğan düşünceler, Türk Dili,

XVII Nr. 193 (1967), 16_18

94)Deny, Jean; Türk Dili Grameri (Osmanlı Lehçesi), Tercüme A.U. Elöve,
İstanbul, 1941

95)Ediskun, Haydar; Yeni Türk Dilbilgisi, İstanbul, 1962

96)Emre, A. Cevat;;Türk Dilbilgisi, Türkçenin Bugunkü ve Geçmişteki
Gelişimlerri Üzerine Gramer Denemesi, İstanbul, 1945

97)Ergin, Muharrem; Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1962

98)Gencan, T. Nejat;, Dilbilgisi, 2. Baskı, İstanbul, 1971

99)Göknel, Yüksel; Modern Türkçe Dilbilgisi, İzmir, 1974

100)Gökşen, Enver Naci;;; Çıkma durumu (-den) ve kapsamı: Türk Dili, XXX,
Nr.279 (1974), 973-978

101)Hacıeminoğlu, Necmettin; Türk Dilinde Edatlar, En Eski Türkçe
Metinlerden Zamanımıza Kadar, İstanbul, 1971

102)Hatiboğlu, Vecihe;, Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, Ankara, 1972

103)Kaynak, Oya; Türkçede bağlaçlar: Türk Dili, XIX, Nr. 209 (1969), 697-705

104)Kononov, A. N.; İsimlerin ve sıfatların küçültme şekilleri ve söz yapımı:
Türk Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1968.

105)Korkmaz, Zeynep; Türk dilinde +ça eki ve bu ek ile yapılan isim teşkilleri
üzerine bir deneme: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Nr. 3-4, 1960.

106)Sesli, Hüseyin; Dil Alanı Üzerine, Erzurum, 1968.

107)Arat, R.R., Kutadgu bilig, 4 cilt, İstanbul  1942-1947

108)Banguoğlu, T, Ana Hatlarıyla Türk Grameri, İstanbul 1940.

109)Banguoğlu, T., Türk Grameri, Birinci Bölüm, Sesbilgisi, Ankara 1959.

110)Caferoğlu, A., Anadolu Ağızlarından Denemeler, I-IX cilt, İstanbul 1941 –
1951

111)Gabain ,A.von ,Alttürkische Grammatic,2.Aufl.,Leipzig 1950.

112)Kilisli,M.R. Divan ü  Lügat-it-Türk,1-3 cilt, İstanbul 1333-1335.

113)Korkmaz Z. Nevşehir ve Yöresi Agızları, 1 Sesbilgisi, Ankara 1963.

114)Radloff, W.Phonetick der Nördlichen Türksprachen, Leipzig 1882.

115)Thomsen,V. Inscription de l’Orkhon déchiffrées, Helsingfors 1896.

115)Timurtaş, F.K., Osmanlıca Grameri, İstanbul 1964.

116)Türk Dil Kurumu,Tarama Sözlüğü,cilt 1-6,Ankara 1963-1972.

117)Türk Dil Kurumu, Derleme Sözlüğü, cilt 1-6 Ankara 1963-1972...

117)Akalın Mehmet:Tarihi Türk Şiveleri,Ankara –1979.

118)Porzig Walter:Dil Denen Mucize,Ankara-1985.

119)Levent Agah Sırrı:Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri,Ank.-1972.

120)Korkmaz Zeynep:Cumhuriyet Döneminde Türk Dili,Ankara-1974.

121)Karaalioğlu Seyit Kemal:Kompozisyon Konuşma ve Yazma Sanatı İst-
1976.

122)İmer Kamile:Dilde Değişme ve Gelişme Açısından Türk Dili Devrimi
Ank.-1985.

123)Hacıeminoğlu Necmettin:Türk Dilinde Edatlar,İst.1984.

124)Hatipoğlu Vecihe:Türkçenin Ekleri,Ankara –1973.

125)Hatipoğlu Vecihe:Türkçenin Söz Dizimi,Ankara-1972.

126)Gencan Tahir Nejat:Dilbilgisi,İstanbul-1971.

127)Gözler Fethi:Örnekleriyle Temel Kompozisyon Bilgileri,İst.-1978.

128)Ercilasun Ahmet Bican :Bugünkü Türk Alfabeleri,İstanbul-1976.

129)Dizdaroğlu Hikmet:Tümce Bilgisi,TDK.-1976.

130)Demiray Kemal:Temel Dilbilgisi,İstanbul-1967.

131)Cemiloğlu İsmet:Dilbilgisi,Ankara-1979.

132)Burdurlu İbrahim Zeki:Uygulamalı Cümle Çözümleri,İzmir-1967.

133)Burdurlu İbrahim Zeki:Türkçe Kompozisyon,İzmir-1975.

134)Bilgegil Kaya:Türkçe Dilbilgisi,İstanbul-1982.

135)Aksoy Ömer Asım: Dil Üzerine Düşünceler ve Düzeltmeler,TDK-1964.

136)Ataman Sebati:Dil Çıkmazı,Kültür Bakanlıgı,Ankara-1981.

137)Ateş Kemal:Örneklerle Türkçe Kompozisyon Bilgileri DTFC.Ank-1980.

138)Atalay Besim:Türkçede Man-Men, İstanbul-1940.

139)Atabay Neşe,Dr.Kutlu İbrahim,Özel Sevgi:Sözcük Türleri,TDK-1983.

140)Akalın Mehmet:Tarihi Türk Şiveleri,Ankara-1979.

141)Mehmet Kaplan:Kültür ve Dil,İstanbul-1996.

142)Eski Türkçenin Grameri,A.Von Gabain, Ankara-1995.

143)Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü,Kültür Bakanlığı,Ankara-1991.

144)Orhun Abideleri,Muharrem Ergin,İstanbul-1998.

*
Kaynaklar

İLGİLİ  YAYINLAR

ADALI, Oya (1979): Türkiye Türkçesinde Biçimbirimler. Ankara: TDK Yayınları.

AKSAN, Doğan (1977-1986). Her Yönüyle Dil. 1, 2, 3, Ankara: TDK Yayınları.

AKSAN, Doğan (1983).Anlambilim ve Türk Anlambilimi. Ankara: DTCF Yayınları.

AKSAN, Doğan (1987). Türkçenin Gücü. T. İş Bankası Kültür Yayınları.

AKSAN, Doğan (1993). Şiir Dili ve Türk Şiir Dili. Ankara: Şafak Matbaası.

AKSAN, Doğan (1996). Türkçenin Sözvarlığı. Ankara: Engin Yayınevi.

AKSAN, Doğan (1998). Türkçenin Gücü. Ankara: Bilgi Yayınevi.

AKSAN, Doğan (1998). Anlambilim. Ankara: Engin Yayınevi.

AKSAN, Doğan (1999). Halk Şiirimizin Gücü. Ankara: Bilgi Yayınevi.

AKSAN, Doğan (1999). Anlambilim-Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi. Ankara: Engin Yayınevi.

AKSAN, Doğan (2000). Türkiye Türkçesinin Dünü,Bugünü,Yarını.Ankara:BilgYayınevi.

AKSAN, Doğan (2002). Anadilimizin Söz Denizinde. Ankara: Bilgi Yayınevi.

Aksan, Mustafa-Yeşim Aksan (1991). Metin Kavramı ve Tanımları. Dilbilim Araştırmaları, Ankara, s: 90-104.

AKSOY, Ömer Asım (1990). Dil Yanlışları. Ankara: Emel Matbaacılık.

AKSOY, Ömer Asım (1995).Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 1,Atasözleri Sözlüğü. İstanbul:İnkilap Kitabevi.

AKSOY, Ömer Asım (1995).Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 2, Deyimler Sözlüğü. İstanbul: İnkilap Kitabevi.

ATEŞ, Kemal (1990-1995). Türk Dili. Ankara.

Aytaç, Gürsel (1999) . Genel Edebiyat Bilimi. İstanbul: Papirüs Yayınları.

Banguoğlu, Tahsin (2000). Türkçenin Grameri.(5.Baskı) . Ankara: TDK Yayınları.

Barthes, Roland (2005). Göstergebilimsel Serüven. çevirenler: Mehmet Rifat-Sema Rifat. İstanbul: YKY.

Başkan, Özcan (2003). Bildirişim İnsan-Dili ve Ötesi. İstanbul: Multılıngual.

Bayrav, Süheyla (1999) . Dilbilimsel Edebiyat Eleştirisi. İstanbul: Multılıngual.

Bayrav, Süheyla- Yerguz, İsmail (2002). Okuma- Anlama- Yorumlama. İstanbul: Multılıngual Yayınları.

CAN, Kaya (1999). Yazılı Anlatım ve Yazı Türleri. Ankara.

CAN, Kaya (1999-2001). Yazım Kuralları, Noktalama İmleri, Kısaltmalar. Ankara.

CAN, Kaya (1999-2001). Üniversite ve Yüksekokullar İçin Türk Dili. İstanbul: Kıral Matbaası.

CAN, Kaya (2001). Yabancılar İçin Türkçe-İngilizce Açıklamalı Türkçe Dersleri. Ankara: 0DTÜ Yayınları.

Çotuksöken, Yusuf(1992). Türkçe Anlamdaşlar ve Karşıtanlamlılar Sözlüğü. İstanbul: Özgül Yayınları.

ÇOTUKSÖKEN,Yusuf(2001). Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili I, II. İstanbul: Papatya Yayıncılık.

DEMİR, Nurettin; EMİNE, Yılmaz (2009). Türk Dili: Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

DEMİRAY,Kemal (1994). Temel TürkçeSözlük. İstanbul:İnkilap Kitabevi.

DEMİRCAN, Ömer (1997). Türkiye Türkçesinde Kök-Ek Birleşmeleri Ankara: TDK Yayınları.

DEMİRCAN, Ömer (2000). İletişim ve Dil Devrimi. İstanbul:Yaylım Yayıncılık.

DEMİRCAN, Ömer (2000). Türkçenin Ezgisi. İstanbul.

DEMİREL, ÖZCAN (1994). Türkçe Programları ve Öğretimi. Ankara: Usem Yayınları.

DİL DERNEĞİ (2002). Türkçenin Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri. Ankara.

DİLAÇAR, A. (1969). Türk Diline Genel Bir Bakış. Ankara: TDK.

DİZDAROĞLU, Hikmet, Tümce Bilgisi. Ankara: TDK Yayınları.

Ediskun, Haydar (1992).Türk Dilbilgisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

EMECAN, Neşe (1998). 1960'tan Günümüze Türkçe-Bir Sözlük Denemesi. İstanbul:YKY.

ERGİN, Muharrem (1993). Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak Basım Yayın Dağıtım.

ERGENÇ, İclâl (1995).Konuşma Dili ve Türkçenin Söyleyiş Sözlüğü. Ankara:Simurg Yayınları.

ERGİN, MUHARREM (1998). Üniversitelerde Türk Dili. İstanbul.

FETHİ, NACİ (1971). On Türk Romanı. İstanbul: Ok Yayınları.

FORSTER, E.M. (1982). Roman Sanatı. İstanbul:Adam Yayınları. Çev. : Ünal Aytür.

GENCAN, Tahir (1979-1992).Dilbilgisi. Ankara: TDK Yayınları.

GÖKTÜRK, Akşit (1997). Okuma Uğraşı. İstanbul: YKY.

GÖKTÜRK, Akşit (2000). Çeviri Dillerin Dili. İstanbul: YKY.

GÖKTÜRK, Akşit (2000). Sözün Ötesi. İstanbul: YKY. 

Göktürk, Akşit (2001): Okuma Uğraşı. İstanbul: YKY.

Göktürk, Akşit (2006): Sözün Ötesi. İstanbul: YKY.

Günay, Doğan (2001) : Metin Bilgisi. (Genişletilmiş 2. baskı) İstanbul: Multılıngual.

Günay, Doğan (2002) : Dil ve İletişim. İstanbul: Multılıngual.

GÜVENÇ, Bozkurt (1993). Türk Kimliği. Ankara.

HANÇERLİOĞLU, Orhan (1994). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.

HANÇERLİOĞLU, Orhan (1995). Türk Dili Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi.

HATİBOĞLU, Vecihe (1971). İkileme. Ankara: TDK Yayınları.

HATİBOĞLU, Vecihe (1972). Türkçenin Sözdizimi. Ankara: TDK Yayınları.

HATİBOĞLU, Vecihe (1974). Türkçenin Ekleri. Ankara: TDK Yayınları.

HATİBOĞLU, Vecihe (1978). Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.

Hengirmen, Mehmet (2005). Türkçe Dilbilgisi. Ankara: Engin Yayınevi.

İMER, Kâmile (1990). Dil ve Toplum. Ankara: Gündoğan Yayınları.

İMER, Kâmile (1976). Dilde Değişme ve Gelişme Açısından Türk Dil Devrimi. Ankara: TDK Yayınları.

İMER, Kâmile (1976). Türkiye Türkçesinde Kökler. Ankara: TDK yayınları.

İpşiroğlu, Zehra (2001). Alımlama Boyutları ve Çeşitlemeleri- Yazın. İstanbul: Papirüs Yayınları.

İpşiroğlu, Zehra (2002): Düşünme Korkusu, Düşünmeyi Öğrenme ve Öğretmenin  Temelleri. İstanbul: Papirüs Yayınları

KANTEMİR, Enise (1986). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ank. AÜ Eğitim Fakültesi Yayınları.

Karahan, Leyla (1999): Türkçede Söz Dizimi. Ankara: Akçağ Yayınları.

KARASAR, Niyazi (1995). Araştırmalarda Rapor Hazırlama Yöntemi. Ankara.

KARPAT, Kemal (1962). Türk Edebiyatında Sosyal Konular. İstanbul:Varlık Yayınları.

KIRAN, ZEYNEL(1986). Dilbilim Akımları. Ankara: Yabancı Diller Kitap ve Yayın Merkezi.

Koç, Nurettin (1996) : Yeni Dilbilgisi, İstanbul: İnkılâp Yayınları.

Korkmaz, Zeynep (2003): Türkiye Türkçesi Grameri ( Şekil Bilgisi). Ankara: TDK  Yayınları.

KÖKSAL, Aydın (1980).  Dil ile Ekin. TDK Yayınları.

KÖKSAL, Aydın (1981). Bilişim Terimleri Sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.

KÖKSAL, Aydın (2000). Yabancı Dille Öğretim,Türkiye'nin Büyük Yanılgısı. Ankara: Öğretmen Dünyası Yay.

LEVENT, Agah Sırrı (1973). Dil Üstüne. Ankara: TDK Yayınları.

MARTINET, Andre (1998). İşlevsel Genel Dilbilim. Ankara:Birey ve Toplum Yayınları. Çev: Berke Vardar.

MORAN, Berna (1983). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I. İstanbul: İletişim Yayınları.

MORAN, Berna (1990). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış II. İstanbul: İletişim Yayınları.

MORAN, Berna (1994). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış III. İstanbul: İletişim Yayınları.

NECATİGİL, Behçet (1992). Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü. İstanbul: Varlık Yayınları.

NECATİGİL, Behçet (1999). Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü. İst:Varlık Yayınları.

ÖZDEMİR, EMİN (1992). Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi.

ÖZDEMİR, Emin (1994). Yazınsal Türler. Ümit Yayıncılık.

ÖZDEMİR, Emin (1996). Anlatım Sanatı. İstanbul:Remzi Kitabevi.

ÖZDEMİR, Emin (1997). Eleştirel Okuma. Ümit Yayıncılık.

Özdemir, Emin ve Binyazar, Adnan (1998) . Yazma Öğretimi  Yazma Sanatı. İstanbul: Papirüs.

Özdemir, Emin (2002): Yazınsal Türler. İstanbul: Bilgi.

ÖZÖN, Nejat (1994). Büyük Dil Kılavuzu.  Arkın Kitabevi, İst.

Özünlü, Ünsal (2001): Edebiyatta Dil Kullanımları, İstanbul: Multılıngual

PÜSKÜLLÜOĞLU, Ali (1994). Arkadaş Türkçe Sözlük. Ankara: Arkadaş Yayınevi.

PÜSKÜLLÜOĞLU, Ali (1994). Öz Türkçe Sözlük, Ankara: Arkadaş Yayınları.

Sayın, Şara (1999): Metinlerle Söyleşi, İstanbul: Multılıngual.

Saussure, de Ferdinand (1998) : Genel Dilbilim Dersleri. Çeviren: Berke Vardar, İstanbul: Multılıngual.

Sever, Sedat (2000): Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.

TANPINAR, Ahmet Hamdi (2006). XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

TAŞER, SUAT (1987). Konuşma Eğitimi. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

TURAN, Şerafettin, Türk Kültür Tarihi. Ankara: Bilgi Yayınevi.

TÜRKÇE SÖZLÜK (200?). Ankara: TDK Yayınları.

TÜRKÇE SÖZLÜK 1,2 (200?). Ankara: Dil Derneği Yayınları.

Üstünova, Kerime (2002): Dil Yazıları, Ankara. Akçağ Yayınları.

Wellek, R & Warren, A (1983). Theory of Literatur. Çeviren: Ahmet Edip Uysal. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

VARDAR, Berke (1982). Dilbilimin Temel Kuram ve İlkeleri. Ankara: TDK Yayınları.

Vardar, Berke (1998). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Multilingual.

Vardar, Berke (2002). Dilbilim Yazıları. İstanbul: Multılıngual.

Vardar, Berke (2001). Dilbilimin Temel kavram ve İlkeleri. İstanbul: Multılıngual.

Yaman, Ertuğrul (1999). Türkiye Türkçesinde Zaman Kaymaları. Ankara: TDK Yayınları.

YAZIM KILAVUZU(2005). Ankara: Dil Derneği Yayınları.

Yıldız, Cemal ( 2006). Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A  Yayıncılık.

Yücel, Tahsin (1983). Yazın ve Yaşam. Yol Yayınları, 2. basım.

*

*

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder