28 Temmuz 2015 Salı

Seci

Edebî Sanatlar 

Lafızla (sözle) İlgili  Söz Sanatı
Seci (İç Kafiye)

Düzyazıda cümlelerin ya da cümle parçalarının sonunu, kulakta aynı sesi bırakan sözcüklerle kafiyelendirip süsleme sanatına seci denir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi seci düzyazı içinde kafiyeli sözler kullanmadır.
Seci, nesirde kullanılan uyak olarak da tanımlanabilir.
Türk edebiyatına İran edebiyatından geçen seci, Divan edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Süslü nesrin doğması seci sayesinde olmuştur. Amaç düzyazıya şiir ahengi kazandırmak, yazıya güzellik katmaktır. Seciyi Türk edebiyatında en güzel kullanan Sinan Paşa’dır.
Başka bir tanım:
Düz yazıda, kelimelerin kafiyeli olacak şekilde sıralanmasına denir. Seslerin benzerliği esasına dayanır. Daha çok eski edebiyatta iç ahengi sağlamak amacıyla kullanılmıştır.

 Seci Sanatına  Örnekler:

Azmışlara yol gösterici, az isteyene bol gösterici, halk sarayının kapıcısı, gönül evinin yapıcısı

       ( Bu cümlede “yol gösterici”  ile “bol gösterici”  ve “kapıcısı” ile “yapıcısı” sözcükleri arasında  bir iç kafiye (seci) söz konusudur. )

Ten ü canımda, muhayyelat u fikrimde ve daim zikrimde münkesif olup sakıt olmayan …

       ( Bu cümlede “fikrimde”  ile “zikrimde”  sözcükleri arasında  bir iç kafiye (seci) söz konusudur. )

İlahi her neyi gülzâr ettinse anı ittim. İlahi elime her ne sundunsa anı tattım. İlahi gönlüm oduna ne yaktınsa o tüter. İlahi vücudum bahçesine ne diktinse o biter(Sinan Paşa)

       ( Bu cümlede “ittim”  ile “tattım”  ve “tüter” ile “biter” sözcükleri arasında  bir iç kafiye (seci) söz konusudur. )


"Ey gözlerin nuru, gönüllerin sürûru; başımızın tâcı,dil ehlinin mîrâcı "
 "İlâhi, kabul senden, ret senden; şifa senden, dert senden. İlâhi, iman verdin, daim eyle; ihsan verdin, kaim eyle."
"Dost yolunda nistlik gerek, yâr önünde pestlik gerek; ten cübbesi çâk gerek, gönül evi pâk gerek."

***
BAZI BELÂGAT KİTAPLARINA GÖRE
 SECİNİN TANIM VE TASNİFİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Seci, bir edebiyat terimi olarak mensur metinlerde cümle ya da cümleciklerin sonundaki nesir kafiyesini ifade eden ses uyumu olmasının yanında Divan nesri, Klâsik Türk nesri, ya da bediî nesir olarak da adlandırılan nesrimizin en önemli üslup elemanlarından biridir.
...

Sözlüklerin güvercin, kumru ya da buna benzer güzel ötüşlü kuşların öterken çıkardıkları ses  ile “arı vızıltısı”, “deve homurtusu” ve “şeytan sesini taklit eden keskin ses”  anlamlarını verdiği seci, bir edebiyat terimi olarak mensur metinlerde cümle ya da cümleciklerin sonundaki nesir kafiyesini ifade eden ses uyumudur.
...
Seci, belâgat ilminin var oluş serüvenine paralel bir şekilde Kur’an’ın icazı neticesinde tanımlanmaya çalışılmasından ötürü olsa gerek Arap edebiyatında ortaya çıkmış, adlandırılmış oradan İran edebiyatına ve bu edebiyat yoluyla Türk edebiyatına geçmiştir
...
Secinin tarsi ile ilişkisi ve onunla benzeşen ya da ayrılan yanları da kimi belâgatçilerimizin yöneldiği bir konu olmakla birlikte, bu konuda en fazla detayı Ekrem vermiştir.
Son olarak seci, incelediğimiz belâgat kitaplarında çok makbul bir sanatolarak görülmemiş başarısı bir takım şartlara bağlanmış ve daha çok mizahî anlatıma yakıştırılmıştır.
Ayşe Yıldız, http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi6/sayi6pdf/58.pdf
*
Seci
Nesirde fâsıla sonlarının aynı sesle bitmesidir. Fâsıla, cümle sonuna denildiği gibi, birbirine edatla bağlanmış fıkra (=tamlama, ibare ve paragraf) sonlarına da denir. Seci, nesrin kafiyesidir. Hatta kafiyede olduğu gibi secide de revî harfinden sonra gelen ve şiirde “redif” adı verilmiş olan sesler sec’e dahil edilmez: “irfanımız” ile “iz’anımız” söz konusu olduğunda seci, “n” harfinin tekrarı ile oluşturulmuştur.

Mutarraf seci: Vezinleri farklı sözcüklerin revî görevindeki seslerinin aynı olmasıdır: “elmas” ile “iltimas” sözcüklerinin her ikisinin de “s” sesiyle bitmesi mutarraf seci’i meydana getirir.
Mütevazi seci: Fâsılalardaki sözcüklerde hem revî seslerinin hem de secii meydana getirensözcüklerin vezninin aynı olmasıdır: “ma’dud” ile “mahdûd” örneklerinde olduğu gibi.
Murassa’ seci: Fâsılalardaki sözcükler dışında bir önceki sözcüklerin de karşılıkları olan sözcükler ile seciili ve aynı vezinde olmasıdır: “Ahmed zübde-i emâsil ü akrândır ve birâder-i ser-bülendi umde-i efâdil ü a’yândır.” Örnek cümledeki “akrân” ile “a’yân” sözcükler fasıladır. Bu sözcüklerden önce gelen “emâsil” ile “efâdil” ve “zübde” ile “umde” sözcükleri arasında da secii vardır.Şiirde tarsî adını alır.
Tarsî: Mutarraf seci ve mütevazi seci yalnız nesirde kullanılan secii türleridir. Murassa’ seci ise hem nazımda hem de nesirde kullanılmıştır.
Müvâzene: Nazımda ya da nesirde fâsıla kabul edilen kelimelerin aynı gramer vezninde olmasına denir. Müvazenede ses benzeşmesi aranmaz. “Her tarzı latîf, her hulkı kerîm olan…” ibaresinde fâsıla olan “latîf” ile “kerîm” sözcüklerinin son harfleri, yani revîleri aynı değildir, fakat kelimeler aynı vezindedir. Dolayısıyla burada secii değil müvâzene sanatı vardır.
İltizam: Seci bulunan sözlerde revî yanında revîden önceki ses ya da seslerin de aynı olmasıdır. Örnek: “haseb” / “neseb”

İrsâd
İrsâd, seçili ya da kafiyeli bir sözde seci ya da kafiyenin nasıl devam edeceğine sözün içinde kullanılan bir kelime ile işaret etmektir. İrsâdda çoğu zaman iştikak sanatından yararlanılır.
http://www.acikogretimedebiyat.com/
Test


1.Fasılalardaki  sözcüklerde hem revi seslerinin  hemde veznin aynı olmasına  secide ne ad verilir?

a.mütevazı

b.iştikak

c.murassa

d.mutarraf

e.mücerred
*
2.   Akıl marifetin aletidir, aşk yakinin haletidir. Alimsin,
ilmine aavet vok: kadirsin, kudretine nihayet yok.
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerle hangi söz sanatına başvurulmuştur?
A) Aliterasyon      
B)Seci                                   
C) Cinas
D) Kafiye                 
E) Tekrir

*

Cevap anahtarı: 1.A, 2.B,
==========
Kaynaklar:
http://www.frmtr.com/islam-ve-insan/2787116-kuranin-edebi-yonden-mukemmelligi.html
http://www.acikogretimedebiyat.com/
http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/kuranda-edebi-sanatlar
http://www.edebiyatname.com/index.php/edebi-sanatlar/
http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi6/sayi6pdf/58.pdf
http://www.edebiyatogretmeni.org/seci-ic-uyak/
http://www.turkceciler.com/soz_sanatlari/seci.html


Ek okuma


SECİ'

Seci, nesirde cümle içinde veya cümle sonunda yapılan kafiyedir. Kur'ân'da ise örneği pek çoktur.

"Dikensiz kirazlar, salkım saçak muzlar, uzanmış gölgeler"(Vakıa, 56/28-30).

"Tutup bağlayın onu, sonra cehenneme sallayın onu"(Hakka, 69/30-31).

Kur'ân'da seci' fâsılalarla ilgili bir husustur. Ve bu hususta bilhassa son Mekkî sûrelerde oldukça bol misâl vardır.

Yusuf BAYRAM – Sabri ÇAP

http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/kuranda-edebi-sanatlar

*


Kuran'ın Kafiye Sistemindeki Üstünlük

Kuran'ı taklit edilemez yapan unsurlardan bir diğeri de, Kuran'ın edebi yapısından kaynaklanır. Kuran Arapça olmasına rağmen, Arap edebiyatında kullanılan kalıplardan hiçbiriyle benzerlik taşımaz. 
Kuran'daki kafiye sistemine "seci" denilir ve dilbilimciler Kuran'daki bu kafiye kullanımını da mucize olarak ifade etmektedirler. Ünlü İngiliz bilim adamı Prof. Adel M. A. Abbas, Kuran'ın dilbilim açısından bir mucize olduğunu ispatlamak üzere hazırladığı Science Miracles (Bilimsel Mucizeler) adlı kitabında, Kuran'da kullanılan harfleri, kafiye sistemini grafik ve şemalar aracılığıyla kapsamlı olarak incelemiştir. Bu kitapta Kuran'daki kafiye sistemi ile ilgili oldukça dikkat çekici tespitlerde bulunmuştur.

Bilindiği, gibi Kuran'da, 29 sure 1 ya da 1'den fazla sembolik harfle başlar. "Mukatta harfleri" olarak bilinen bu harfler, aynı zamanda başlangıç harfleri olarak da adlandırılırlar. Arapçadaki 29 harften 14 tanesi, mukatta harflerini oluşturur: Ayn, Sin, Kaf, Nun, Ra, Ya, Ta, Ha, Elif, Lam, Mim, He, Sad, Kef.
Bu harflerden "Nun" harfinin Ka lem Suresi'ndeki kullanımına bakıldığında, ayetlerin %88.8'inde "Nun" harfi ile kafiye olduğu görülür. Şuara Suresi'nin %84.6'sı, Neml Suresi'nin %90.32'si, Kasas Suresi'nin %92.05'i "Nun" harfi ile kafiyelenmiştir.

Kuran'ın tamamı göz önünde bulundurulduğunda ise, %50,08'inde "Nun" harfi ile kafiye yapıldığı görülür. Diğer bir deyişle Kuran'daki ayetlerin yarısından fazlası "Nun" harfi ile biter. Aynı uzunluktaki hiçbir edebi çalışmada, metnin yarısından fazlasında tek ses ile kafiye yapılması mümkün olmamıştır. Bu sadece Arapça için değil, tüm diller için geçerlidir.

Kuran'ın kafiye açısından genel incelemesi yapıldığında ise, kafiyelerin yaklaşık %80'inin Elif, Mim, Ya ve Nun harfleri tarafından oluşturulan üç sesten (n, m, a) oluştuğu görülür. "Nun" harfinin dışında, ayetlerin %30'u "Mim", "Elif" ya da "Ya" ile kafiyelidir. Ayet numarası
Surenin ismi
Nun harfi sayısı
2
Bakara
196
3
Al-i İmran
121
7
Araf
193
10
Yunus
98
11
Hud
56
12
Yusuf
93
13
Rad
5
14
İbrahim
6
15
Hicr
81
19
Meryem
5
20
Taha
0
26
Şuara
192
27
Neml
84
28
Kasas
81
29
Ankebut
59
30
Rum
54
31
Lokman
7
32
Secde
27
36
Yasin
71
38
Sad
18
40
Mümin
32
41
Fussilet
30
42
Şura
6
43
Zuhruf
78
44
Duhan
44
45
Casiye
30
46
Ahkaf
26
50
Kaf
0
68
Kalem
42
Yukarıdaki tablo mukata (sembolik) harfleriyle başlayan surelerde, "Nun" harfi ile sona eren ayetlerin dağılımını göstermektedir.
Kafiyelerde en çok kullanılan dört ses:


Harf
Toplam
Sesler
a
y
m
n


Ayet sayısı
949
246
666
3123
4984
Yüzde oranı
(%)
15.22
3.94
10.68
50.03
79.92

Aşağıdaki surelerde ise bu dört harfle yapılan pek çok kafiyeden yalnızca birkaç örnek yer alıyor:Ayet numarası
Müminun Suresi
1
Kad efleha elmu'minun 
2
Elleziyne hum fi salatihim haşiun
3
Ve elleziyne hum an ellağvi muğridun
4
Ve elleziyne hum lizzekati failun
5
Ve elleziyne hum lifuricihim hafizun
6
... ev ma meleket eymanuhum fe innehum gayru melumiyn
7
... fe ulaike hum eladun
8
Ve elleziyne hum liemanetihim ve ahdihim raun
9
Ve elleziyne hum ala salatihim yuhafizun
10
Ulaike hum elvarisun
11
... hum fiha halidun
12
Ve lekad halakna elinsane min sulaletin min tiyn
13
Sümme cealnahu nutfeten fi kararin mekiyn
14
... fe tebareke allahu ehsenu elhalikiyn
15
Sümme innekum beade zalike lemeyyitun
16
Sümme innekum yevme elkıyameti tubasun
17
... ve ma kunna an elhalki gafiliyn


Ayet numarası
Nahl Suresi
1
... ve teala amma yuşrikun
2
... ennehu la ilahe illa ena fettakun
3
... teala amma yuşrikun
4
... fe iza huve hasiymun mubiyn
5
... ve menafiu ve minha te'kulun
6
Ve lekum fiha cemalun hıyne turiyhune ve hiyne tesrehun


Ayet numarası
Enam Suresi
1
... Sümme elleziyne keferu birabbihim yeadilun
2
... sümme entum temterun
3
... ve yealemu ma teksibun
4
... illa kanu anha muaridiyn
5
... fe sevfe ye'tiyhim enbau makanu bihi yestehziun
6
... ve enşe'na min beadihim karnen aheriyn
7
... in haza illa sihrun mubiyn
8
... sümme leyunzarun
9
... ve lelebesna aleyhim ma yelbisun
10
... ma kanu bihi yestehziun


Ayet numarası
Rum Suresi
6
... ve lakinne eksere ennasi la yealemun
7
... ve hum an elahiretihum gafilun
8
... ve inne kesiyren min ennasi bilikai rabbihim lekafiriyn
9
... ve lakin kanu enfusehum yezlimun
10
... en kezzebu biayatillahi ve kanu biha yestehziun
11
... sümme ileyhi turceun
12
... yublisu elmucrimun
13
... ve kanu bişürekaihim kafiriyn
14
Ve yevme tekumu essaatu yevmeizin yeteferrekun
15
... fe hum fi revdatin yuhberun


Ayet numarası
Yunus Suresi
26
... ulaike ashabu elcenneti hum fiha halidun
27
.. ulaike ashabu ennari hum fiha halidun
28
... ve kale şürekauhum ma kuntum iyyana teabudun
29
... in kunna an ibadetikum legafiliyn
30
... ve dalle anhum ma kanu yefterun
31
... fe kul e fe la tettekun
32
... fe enna tusrafun
33
... ennehum la yu'minun
34
... fe enna tu'fekun


Ayet numarası
Ankebut Suresi
6
... inne allahe leganiyyun an elalemiyn
7
... ve leyecziyennehum ehsene ellezi kanu yeamelun
8
... feunebbiukum bima kuntum teamelun
9
... lenudhilennehum fi essalihiyn
10
... ev leyse allahu biealeme bima fi essuduri elalemiyn
11
... ve yealemenne elmünafikiyn
12
... innehum lekazibiyn
13
... ve leyuselunne yevme elkıyameti amma kanu yefterun
14
... feeheze hum ettufanu ve hum zalimun


Ayet numarası
Neml Suresi
12
... innehum kanu kavmen fasikiyn
13
... haza sihrun mubiyn
14
... fe unzur keyfe kane akibetu elmufsidiyn
15
... min ibadihi elmu'miniyn
16
... inne haza lehuve elfadlu elmubiyn
17
... fe hum yuzeun
18
... suleymanu ve cunuduhu ve hum la yeşurun
19
... ve edhilni birahmetike fi ibadike essalihiyn


Ayet numarası
Nisa Suresi
23
... inne allahe kane gafuren rahiymen
24
... inne allahe kane aliymen hakiymen
25
... ve allahu gafurun rahiymun
26
... ve allahu aliymun hakiymun
27
... en temiylu meylen aziymen


Ayet numarası
Maide Suresi
22
... fe inyehrucu minha fe inna dahilun
23
... fe tevekkelu in kuntum mu'miniyn
24
... inna hahuna kaidun
25
... fe ufruk beynena ve beyne elkavmi elfasikiyn
26
... fe la te'se ala elkavmi elfasikiyn
27
... kale innema yetekabbelu allahu min elmuttakiyn
28
... inni ehafu allahe rabbe elalemiyn
29
... ve zalike cezau ezzalimiyn
30
... fe katalehu fe esbaha min elhasiriyn
31
... fe esbaha min elnadimiyn


Ayet numarası
Araf Suresi
2
... ve zikra lilmu'miniyn
3
... kaliylen ma tezekkerun
4
... fe caeha be'suna beyaten ev hum kailun
5
... iz caehum be'suna illa en kalu inna kunna zalimiyn
6
... ve leneselenne elmurseliyn
7
... ve ma kunna gaibiyn
8
... fe ulaike hum elmuflihun
9
... bima kanu biayatina yezlimun
10
... kaliylen ma teşkurun
11
... lem yekun min essacidiyn


Ayet numarası
Tevbe Suresi
7
... inne allahe yuhibbu elmuttakiyn
8
... ve ekserehum fasikun
9
... innehum sae ma kanu yeamelun
10
... ve ulaike hum elmuatedun
11
... ve nufassilu elayati likavmin yealemun
12
... leallehum yentehun
13
... ehakku en tehşevhu in kuntum mu'minyn
14
... ve yeşfi sudure kavmin mu'miniyn


Ayet numarası
Bakara Suresi
62
... ve la havfun aleyhim ve la hum yehzanun
63
... ve uzkuru ma fihi leallekum tettakun
64
... lekuntum min elhasiriyn
65
... fe kulna lehum kunu kiredeten hasiiyn
66
... ve mev'izeten lilmuttakiyn
67
... euzu billahi en ekune min elcahiliyn
68
... fe amelu ma tu'merun
69
... bakaratun safrau fakiun levnuha tesurru ennnaziriyn


Ayet numarası
Al-i İmran Suresi
130
... ve ettaku allahe leallekum tuflihun
131
Ve ettaku ennare elleti uiddet lilkafiriyn
132
... leallekum turhemun
133
... uiddet lilmuttakiyn
134
... ve allahu yuhibbu elmuhsiniyn
135
... ve lem yusirru ala ma fealu ve hum yealemun
136
... ve niame ecru elamiliyn
137
... fenzuru keyfe kane akibetu elmukezzibiyn
138
... ve mev'izetun lilmuttakiyn
139
... ve entum elealevne in kuntum mu'miniyn
140
... ve allahu la yuhibbu ezzalimiyn


Ayet numarası
Enbiya Suresi
5
... felye'tina biayetin kema ursile elevveliyn
6
... e fe hum yu'minun
7
... in kuntum la tealemun
8
... ve ma kanu halidiyn
9
... ve ehlekna elmusrifiyn
10
... e fe la teakilun
11
... ve enşe'na beadeha kavmen aheriyn
12
... hum minha yerkudun


Ayet numarası
Nur Suresi
47
... ve ma ulaike bilmu'miniyn
48
... feriykun minhum muaridun
49
Ve in yekun elhakku ye'tu ileyhi muziniyn
50
... bel ulaike hum ezzalimiyn
51
... ve ulaike hum elmuflihun
52
... ve ulaike hum elfaizun
53
... inne allahe habiyrun bima teamelun
54
... ve ma ala resuli illa elbelagu elmubiyn
55
... fe ulaike hum elfasikun


Ayet numarası
Hicr Suresi
6
... ve ma yeste'hirun
7
... in kunte min essadikiyn
8
... ve ma kanu izen munzariyn
9
... ve inna lehu lehafizun
10
Ve lekad erselna min kablike fi şiyai elevveliyn
11
... kanu bihi yestehziun
12
Kezalike neslukuhu fi kulubi elmucrimiyn
13
... kad halet sunnetu evveliyn
14
... fihi yearucun
15
... nahnu kavmun meshurun

İki yüz-üç yüz satırlık bir şiirde, kafiyenin iki üç sesle oluşturulması bu esere başyapıt denecek kadar önemli bir özellik kazandırabilir. Ancak Kuran'ın uzunluğu, içerdiği bilgiler ve hikmetli anlatım göz önünde bulundurulduğunda, bu tür bir kafiye kullanım şeklinin ne denli olağanüstü bir durum olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü Kuran insanlara rehber olan imani bir kitap olarak, tüm edebi üstünlüklerinin, sosyal ve psikolojik konularının yanı sıra, fiziki bilimlerle ilgili birçok konuyu da içerir. Dolayısıyla böylesine çeşitli ve ilmi konuları içeren Kuran'da, bu kadar az sesle kafiye sağlanması insan çabasıyla gerçekleştirilemeyecek bir durumdur. Bu bakımdan Arap dili uzmanları Kuran'ı "kesinlikle taklit edilemez" olarak tanımlamaktadırlar.

http://www.frmtr.com/islam-ve-insan/2787116-kuranin-edebi-yonden-mukemmelligi.html ***

Kur'an'daki kafiye sistemine "seci" denilir.(1)

Dilbilimciler Kur'an'daki bukatiye kullanımını mucize olarak ifade etmektedirler.

Ünlü ingiliz bilim adamı Prof. Abbas Adel, Kur'an'ın dilbilim açısından bir mucize olduğunu ispatlamak üzere hazırladığı Science Miracles (Bilimsel Mucizeler) adlı kitabında, Kur'an'da kullanılan harfleri, katiye sistemini grafik ve şemalar aracılığıyla kapsamlı olarak incelemiştir. Bu kitapta Kur'an'daki katiye sistemi ile ilgili dikkat çekici tespitlerde bulunmuştur.

Abbas Adel'in de örneklendirdiği gibi, Kur'an'da 29 sure bir ya da birden fazla sembolik harfi e başlar. " Mukatta harfleri" olarak bilinen bu harfler, aynı zamanda başlangıç harfleri olarak da adlandırılırlar.
Arapçadaki 29 harften 14 tanesi, mukatta harflerini oluşturur: Ayn, Sin, Kat, Nun, Ra, Ya, Ta, Ha, Elif, Lam, Mim, He, Sad, Ket.

Bu harflerden "Nun" harfinin Kalem Suresi'ndeki kullanımına bakıldığında,ayetlerin %88.8'inde "Nun" harfi ile katiye olduğu görülür. Şuara Suresi'nin %84.6'sı, Nemi Suresi'nin %90.32'si, Kasas Suresi'nin %92.05'1 "Nun" harfi ilekafiyelenmiştir.

Kur'an'ın tamamı göz önünde bulundurulduğunda ise, %50,08'inde "Nun" harfi ile katiye yapıldığı görülür. Diğer bir deyişle Kur'an'daki ayetlerin yarısından fazlası "Nun" harfi ile biter. Aynı uzunluktaki hiçbir edebi çalışmada, metnin yarısından fazlasında tek ses ile katiye yapılmasımümkün olmamıştır. Bu sadece Arapça için değil, tüm diller için geçerlidir.

Kur'an'ın katiye açısından genel incelemesi yapıldığında ise, kafiyelerin yaklaşık %80'inin Elif, Mim, Ya ve Nun harfleri tarafından oluşturulan üç sesten (n,m, a) oluştuğu görülür. 247 "Nun" harfinin dışında, ayetlerin %30'u "Mim", "Eiif'ya da "Ya" ile kafiyelidirı  (2)

Yrd.Doç.Dr. Mustafa YILDIRIM
http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D02535/2010_VIII_16/2010_VIII_16_YILDIRIMM.pdf
-------------------------
1. Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi Belagat, Istanbul 2000, s. 22.; Cem Dilçin, Örneklerle Türk
Şiir Bilgisi, Ankara 2009, s. 34.
2. Abbas Ad el, Science Miracles, Ama na Publications, January, Beltsville (U.S.A)2000, s.86.

 M. A. Abbas Adel, a.g.e., s.86.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder